Bạn đang gặp khó khăn trong việc trả tiền thuê nhà hoặc tiền điện nước?

Kể từ lúc 5 giờ chiều ngày 30 tháng 4, Chương Trình Hỗ Trợ về Thuê Nhà Khẩn Cấp của Quận Tarrant không tiếp nhận các đơn đăng ký mới. Chương trình sẽ tiếp tục xử lý các hồ sơ đã nộp trước thời hạn theo thứ tự đã nhận. Các hộ gia đình đã được chấp thuận hỗ trợ với ERAP không cần phải nộp đơn đăng ký lại.

Để biết thêm thông tin về các chương trình hỗ trợ bổ sung, hãy nhấp vào nút “Các Nguồn Lực Bổ Sung” bên dưới.

Các Nguồn Lực Bổ Sung