Bạn đang gặp khó khăn trong việc trả tiền thuê nhà hoặc tiền điện nước?

Mẫu đơn này dành cho cư dân quận Tarrant đang gặp khó khăn trong việc trả tiền thuê nhà và/hoặc tiền điện nước, và cho các chủ nhà muốn tìm sự trợ giúp dùm họ. Sau khi trả lời vài câu hỏi, bạn sẽ được dẫn dắt đến đơn ứng dụng hoặc nguồn tài lợi trợ giúp tốt nhất dựa trên nhu cầu và nơi bạn dang sống.

Nếu bạn cần giúp trả lời những câu hỏi này, xin vui lòng gọi 817.850.7940 và chọn số 1.

Bắt đầu