1 2 3 4 5 6

Step 1

Step 2

Chủ nhà Người thuê nhà

Step 3

(ví dụ: trong xe, nhà để xe, trong lều, vv…)

Có Không

Step 4

Thu nhập hàng năm của bạn hiện tại là bao nhiêu?

Thu nhập hàng năm của bạn hiện tại là bao nhiêu?

Thu nhập hàng năm của bạn hiện tại là bao nhiêu?

Thu nhập hàng năm của bạn hiện tại là bao nhiêu?

Thu nhập hàng năm của bạn hiện tại là bao nhiêu?

Thu nhập hàng năm của bạn hiện tại là bao nhiêu?

Thu nhập hàng năm của bạn hiện tại là bao nhiêu?

Thu nhập hàng năm của bạn hiện tại là bao nhiêu?

Step 5

Có Không

Có Không

Có Không

Step 6

Xin vui lòng ghi chú những thông tin sau đây vì bạn sẽ cần khi điền đơn.


Mã số: 02468
Tên: Tiền điện nước
Họ: Chỉ có
Điện thư: ERAPInfo@tarrantcounty.com